Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | G | I | K | M | N | P | S
Number of items: 44.

B

Batanjski, Vera (2011) Uticaji ekologije na teorije o kriminalitetu. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXX (1-2). pp. 307-316. ISSN 0350-2694

Batrićević, Ana (2011) De­ca i zlo­sta­vlja­nje ži­vo­ti­nja – kri­mi­no­lo­ški, vik­ti­mo­lo­ški i kri­vič­no­prav­ni aspek­ti. Temida: časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu. pp. 57-77. ISSN 2406-0941

Batrićević, Ana (2011) Hordašenje kao socijalnopatološka pojava: fenomenologija, etiologija i državna reakcija. Socijalna Misao (4). pp. 141-163. ISSN 0354-401X

Batrićević, Ana (2011) Kazna poluzatvora u italijanskom krivičnom pravu kao mogući pravni transplant. Pravna riječ. pp. 466-482. ISSN 1840-0272

Batrićević, Ana (2011) Krivično delo nesavesnog pružanja veterinarske pomoći u zakonodavstvu Republike Srbije. Zaštita prirode, 61 (2). pp. 147-165. ISSN 2620-0465

Batrićević, Ana (2011) Krivično delo nezakonitog lova. In: Kriminal i državna reakcija: fenomenologija, mogućnosti, perspektive. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 417-432. ISBN 978-86-83287-51-2

Batrićević, Ana (2011) Leksikon krivičnog prava prof. dr Dragana Jovaševića (četvrto izdanje). Branič (3-4). pp. 100-101. ISSN 0353-9644

Batrićević, Ana (2011) Prikaz monografije „Tužioci i žrtve“ Dr Jovana Ćirića. Strani pravni život (1). pp. 375-379. ISSN 2620-1127

Batrićević, Ana (2011) Uloga Konvencija Saveta Evrope u krivičnopravnoj zaštiti životinja. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXX (1-2). pp. 137-158. ISSN 0350-2694

Batrićević, Ana (2011) Zaštitnik građana i poštovanje prava zatvorenika u Republici Srbiji. Branič, CXXIV (1-2). pp. 135-156. ISSN 0353-9644

Batrićević, Ana (2011) Zlostavljanje životinja - fenomenologija, etiologija i državna reakcija. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 49 (1). pp. 143-164. ISSN 1820-2969

Baćević, Jana and Petkovska, Sanja (2011) Analiza javnih politika u Srbiji: obrazovanje. In: Javne politike Srbije: zbornik radova. Fondacija Heinrich Böll, Regionalna kancelarija za Jugoistočnu Evropu, Beograd, pp. 85-106. ISBN 978-86-86793-09-6

D

Dimitrijević, Aleksandar and Hanak, Nataša and Milojević, Sonja (2011) Psihološke karakteristike budućih pomagača: empatičnost i vezanost studenata psihologije. Psihologija, 44 (2). pp. 97-115. ISSN 1451-9283

G

Glomazić, Hajdana (2011) Daljinski je u rukama televizije? Medijski dijalozi: časopis za istraživanje medija i društva, IV (8). pp. 263-274. ISSN 1800‐7074

Glomazić, Hajdana (2011) Liderske karakteristike i poslovna uspešnost. Antropologija, 11 (1). pp. 207-225. ISSN 1452-7243

I

Ilijić, Ljeposava (2011) Deprivacija sigurnosti i HIV virus kao faktori koji narušavaju sigurnost osuđenika. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXX (1-2). pp. 109-118. ISSN 0350-2694

Išpanović-Radojković, Veronika and Ignjatović, Tanja and Kalezić Vignjević, Aleksandra and Stevanović, Ivana and Srna, Jelena and Vujović, Ranka and Žegarac, Nevenka (2011) Zaštita deteta od zlostavljanja i zanemarivanja: primena Opšteg protokola. Centar za prava deteta, Beograd. ISBN 978-86-83109-49-4

K

Knežić, Branislava (2011) Ne samo koliko živeti - o starenju i starosti. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-58-1

Knežić, Branislava (2011) Obrazovanje osuđenika između prava i mogućnosti. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXX (1-2). pp. 77-90. ISSN 0350-2694

Knežić, Branislava (2011) Osuđenici i osoblje u zatvorima: zarobljeni zakonom i mogućnostima. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 49 (1). pp. 71-80. ISSN 1820-2969

Knežić, Branislava (2011) Zatvorska kazna: represija i/ili resocijalizacija. In: Kriminal i državna reakcija: fenomenologija, mogućnosti, perspektive. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 327-338. ISBN 978-86-83287-51-2

Knežić, Branislava and Vidanović, Vojin (2011) Problemi azilanata u Srbiji. Srpska politička misao, 34 (4). pp. 421-440. ISSN 0354-5989

Knežić, Branislava and Vidanović, Vojin (2011) Socijalna zaštita i briga o starima. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXX (1-2). pp. 291-305. ISSN 0350-2694

Kolaković-Bojović, Milica (2011) Osnov odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Strani pravni život, 55 (2). pp. 167-184. ISSN 2620-1127

Kron, Leposava and Knežić, Branislava (2011) Prolegomena: Kriminal, nasilje, destrukcija: o dometima državne reakcije i nužnosti adekvatne socijalne profilakse. In: Kriminal i državna reakcija: fenomenologija, mogućnosti, perspektive. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 9-24. ISBN 978-86-83287-51-2

Kron, Leposava and Nikolić, Zlatko and Stevanović, Zoran (2011) Prestup, kazna i zatvorenički weltanschauung. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXX (1-2). pp. 49-76. ISSN 0350-2694

Kron, Leposava and Pavićević, Olivera and Simeunović-Patić, Biljana (2011) Nasilje kao odgovor: socijalne i psihološke implikacije krize. In: Kriminal i državna reakcija: fenomenologija, mogućnosti, perspektive. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 209-228. ISBN 978-86-83287-51-2

Kron, Leposava and Stevanović, Zoran (2011) Studije kriminala u Srbiji: 1961-2011; Pedeset godina Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-50-5

M

Međedović, Janko (2011) Da li je amoralnost šesti faktor ličnosti? Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXX (1-2). pp. 7-31. ISSN 0350-2694

Milićević, Milena and Potić, Srećko and Medenica, Veselin and Cakić, Marija (2011) Risk Factors and Early Development of Children Born with an Assisted Fertilization. Journal of Special Education and Rehabilitation, 12 (3-4). pp. 33-49. ISSN 1409-6099

Milićević, Milena and Potić, Srećko and Mikić, Jelena and Sarić, Maja (2011) Evaluacija efekata hipotermine kod dece i odraslih sa motoričkim poremećajima. Zdravstvena zaštita: časopis Komore zdravstvenih ustanova Srbije za medicinu, farmaciju, biohemiju, stomatologiju i menadžment u zdravstvu, XL (4). pp. 20-35. ISSN 2683-4286

Milićević, Milena and Potić, Srećko and Trgovčević, Sanja (2011) Socijalna participacija dece sa cerebralnom paralizom u porodičnom i vršnjačkom okruženju. In: Prvi međunarodni skup studenata specijalne edukacije i rehabilitacije "Specijalna edukacija i rehabilitacija", Beograd, 15-18. 04. 2011. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd. ISBN 978-86-6203-012-2

N

Nikolić, Zlatko and Kron, Leposava (2011) Totalne ustanove i deprivacije: knjiga o čoveku u nevolji. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-55-0

Nikolić, Zlatko and Kron, Leposava (2011) "Totalne" ustanove i deprivacije. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXX (1-2). pp. 119-136. ISSN 0350-2694

Novičić, Žaklina and Stojanović, Anđela and Jončić, Miloš (2011) Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava: struktura, mehanizmi i praksa. Međunarodna politika, LXII (1143). pp. 94-118. ISSN 2787-0618

P

Pavićević, Olivera (2011) Društveni kapital i kriminalitet. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXX (1-2). pp. 231-249. ISSN 0350-2694

Pavićević, Olivera and Simeunović-Patić, Biljana (2011) O negativnom društvenom junaku. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-47-5

Petkovska, Sanja (2011) Demokratija i politika razlike - kroz prizmu aktuelnog stanja. Filozofija i društvo, 22 (3). pp. 95-119. ISSN 2334-8577

Potić, Srećko and Milićević, Milena and Nedović, Goran (2011) Profesionalna rehabilitacija i prediktori zaposlenosti osoba sa invaliditetom. Zdravstvena zaštita:zvanični časopis Komore zdravstvenih ustanova Srbije za medicinu, farmaciju, biohemiju, stomatologiju i menadžment u zdravstvu, XL (3). pp. 12-17. ISSN 2683-4286

S

Stevanović, Ivana (2011) Kako unaprediti nacionalni sistem prevencije i zaštite dece od iskorišćavanja u pornografiji zloupotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija? In: Kriminal i državna reakcija: fenomenologija, mogućnosti, perspektive. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 263-277. ISBN 978-86-83287-51-2

Stevanović, Zoran and Igrački, Jasmina (2011) Dužina zatvorske kazne i recidivizam. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 49 (1). pp. 119-130. ISSN 1820-2969

Stojanović, Anđela (2011) Načelo određenosti krivičnog zakona (lex certa) u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, 45 (1). pp. 455-468. ISSN 2406-1255

Stojanović, Anđela (2011) Uredba (EZ) broj 1394/2007 Evropskog parlamenta i Saveta o lekovima za naprednu terapiju. Evropsko zakonodavstvo, X (35-36). pp. 241-247. ISSN 1451-3188

Stojanović, Anđela (2011) Zabrana retroaktivnosti krivičnog zakona u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Godišnjak Pravnog fakulteta, II (1). pp. 45-64. ISSN 2303-4653

This list was generated on Fri Jul 12 21:44:25 2024 CEST.