Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | I | J | K | M | P | S | V | Ć | Đ | Ž
Number of items: 50.

B

Batanjski, Vera (2013) Prevencija ekološkog kriminaliteta. In: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija: evropska i regionalna dobra praksa. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 307-315. ISBN 978-86-83287-66-6

Batrićević, Ana (2013) Ekološka krivična dela – zločini bez žrtve? Temida, 16 (1). pp. 113-132. ISSN 1450-6637

Batrićević, Ana (2013) Nadriveterinarstvo u Srbiji - pojam, karakteristike i krivično-pravna reakcija. Srpska pravna misao. pp. 59-79. ISSN 2233-0410

Batrićević, Ana (2013) Osobenosti norveškog penitencijarnog sistema i njihov doprinos sprečavanju recidiva. In: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija: evropska i regionalna dobra praksa. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 59-82. ISBN 978-86-83287-66-6

Batrićević, Ana (2013) Standardi Evropske unije u oblasti čuvanja divljih životinja u zoološkim vrtovima. Evropsko zakonodavstvo, XII (43-44). pp. 276-294. ISSN 1451-3188

Batrićević, Ana (2013) Standardi Saveta Evrope u oblasti probacije. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 32 (2). pp. 49-72. ISSN 0350-2694

Batrićević, Ana (2013) Uloga Evropske konvencije za zaštitu kućnih ljubimaca i suzbijanju zlostavljanja životinja u Srbiji. In: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 325-347. ISBN 978-86-83287-67-3

Batrićević, Ana (2013) Zaštita divljih ptica u pravu Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, XII (45-46). pp. 239-263. ISSN 1451-3188

Batrićević, Ana (2013) Zaštita životinja u međunarodnom pravu. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-70-3

Batrićević, Ana and Batanjski, Vera (2013) Air Quality in Urban Areas in Serbia: Current State and Legal Protection. In: IIIrd International Conference ―Ecology of Urban Areas, 2013, Ečka – Zrenjanin, 11 th October 2013, proceedings. Faculty of Technical Sciences ―Mihajlo Pupin, Zrenjanin, pp. 58-67. ISBN 978-86-7672-209-9

Batrićević, Ana and Ilijić, Ljeposava (2013) Imprisonment in Sweden - Normative Frameworks, Characteristics and Impact on Recidivism. NBP - Journal of Criminalistics and Law (2). pp. 135-154. ISSN 0354-8872

Batrićević, Ana and Ilić, Ivan (2013) Krivično delo ubijanje i mučenje životinja - materijalni i procesni aspekt. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu (LXIV). pp. 275-285. ISSN 0350-8501

Batrićević, Ana and Srnić, Jelena (2013) Uloga udruženja građana u postpenalnom tretmanu. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 51 (2). pp. 129-155. ISSN 1820-2969

I

Igrački, Jasmina (2013) Nasilničko ponašanje: krivičnopravni i kriminološki aspekt. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 32 (2). pp. 203-213. ISSN 0350-2694

Igrački, Jasmina (2013) Penalty Reaction on Child Abuse in Serbia. In: Međunarodni naučni skup "Dani Arčibalda Rajsa". Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, pp. 329-335. ISBN 978-86-7020-190-3

Ilijić, Ljeposava (2013) Koliko su uslovi izvršenja zatvorske kazne daleko od evropskih standarda? In: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 317-324. ISBN 978-86-83287-67-3

Ilijić, Ljeposava (2013) Savremene penološke tendencije - o konceptu procjene rizika i potreba. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 32 (1). pp. 167-176. ISSN 0350-2694

J

Jovašević, Dragan and Batrićević, Ana (2013) Organized Crime as a Threat to Security Systems: Serbian Experience. Studia Securitatis Magazine. pp. 69-85. ISSN 2821 – 5966

Jovašević, Dragan and Batrićević, Ana (2013) Suppression of Spectator Violence at Sports Events. Facta Universitatis. Series, Physical Education and Sport, 11 (3). pp. 227-237. ISSN 0354-4745

Jugović, Aleksandar and Pejaković, Ljubomir and Stevanović, Ivana (2013) Mesto za mene: deca na hraniteljstvu u Srbiji. Centar za prava deteta, Beograd. ISBN 978-86-83109-59-3

K

Karić, Tijana and Mihić, Ivana and Jerković, Ivan and Šćepović, Marija (2013) Iskustvo u porodicama porekla i afektivna vezanost ispitanika na odsluženju zatvorske kazne. In: Vrednosti, stavovi i uloge - transgeneracijska perspektiva. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Novi Sad. ISBN 978-86-6065-157-2

Kolaković-Bojović, Milica (2013) Pojam efikasnosti krivičnog postupka: razumemo li ideal kome težimo? In: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 373-384. ISBN 978-86-83287-67-3

Kolaković-Bojović, Milica (2013) Pravo na stručnu odbranu okrivljenog i efikasnost krivičnog postupka. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 32 (1). pp. 131-148. ISSN 0350-2694

Kron, Leposava and Jugović, Aleksandar (2013) Prolegomena: Lectori Salutem - Salus Populi Suprema Lex Esto: o nužnosti adekvatne državne reakcije na kriminal. In: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 9-27. ISBN 978-86-83287-67-3

Kron, Leposava and Pavićević, Olivera (2013) Smrt Lolite, rađanje Lilit: ogled o adolescentnoj ženskoj seksualnosti. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 32 (1). pp. 77-94. ISSN 0350-2694

Kubiček, Andrej (2013) Analiza razvoja kulturnog sistema češke nacionalne manjine u periodu od 2009-2013. In: Nacionalni saveti nacionalnih manjina i kultura: zbornik radova. Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, pp. 130-145. ISBN 978-86-85083-71-6

Kubiček, Andrej (2013) Strategija razvoja kulture češke nacionalne manjine. Most: časopis za kulturu nevladinih organizacija Vojvodine (1). pp. 93-96. ISSN 2335-030X

M

Marković, Aleksandra (2013) Socijalni aspekti etničkih sukoba u Temerinu. Sociologija: časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju, LV (1). pp. 69-90. ISSN 0038-0318

Marković, Aleksandra (2013) Viđenje obrazovnog sistema i različita upotreba kulturnih sadržaja desnih i levih ekstremista u cyber prostoru Srbije. In: Politički ekstremizam u cyber prostoru Srbije. Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin, pp. 89-100. ISBN 978-86-910421-9-6

Matić Bošković, Marina (2013) Holandski savet pravosuđa. Strani pravni život, 57 (1). pp. 151-163. ISSN 0039-2138

Matić Bošković, Marina (2013) Pravosudni sistem Francuske. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo ; Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 139-158. ISBN 978-86-7630-474-5

Matić Bošković, Marina (2013) Sudska nadležnost i izuzeće sudije (članovi 21-42). In: Priručnik za primenu Zakonika o krivičnom postupku. OEBS, Misija u Srbiji, Beograd, pp. 43-57. ISBN 978-86-85207-97-6

Matić Bošković, Marina (2013) Vrhovne revizorske institucije i borba protiv korupcije. In: Borba protiv korupcije - iskustva i poređenja. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 125-154. ISBN 978-86-80059-88-4

Međedović, Janko and Petrović, Boban (2013) Psihopatija i kriminalitet u svetlu novih empirijskih nalaza. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 32 (1). pp. 7-28. ISSN 0350-2694

Milićević, Milena and Potić, Srećko (2013) Istraživanja moralnog razvoja i moralnog rasuđivanja dece i adolescenata sa intelektualnom ometenošću - istorijski osvrt. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 32 (1). pp. 95-110. ISSN 0350-2694

P

Pavićević, Olivera (2013) Klasna stratifikacija i delinkvencija: adolescenti iz srednje i više klase. Sociološki pregled, XLVII (4). pp. 555-574. ISSN 0085-6320

Pavićević, Olivera (2013) Potkultura nasilja i kriminalna potkultura. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 32 (2). pp. 95-110. ISSN 0350-2694

Pavićević, Olivera and Davidović, Dušan (2013) Pojam zajednice - između uključenosti i isključenosti. In: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija: evropska i regionalna dobra praksa. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 215-232. ISBN 978-86-83287-66-6

Pavićević, Olivera and Kron, Leposava and Simeunović-Patić, Biljana (2013) Nasilje kao odgovor: socijalne i psihološke implikacije krize. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-64-2

S

Stevanović, Ivana (2013) Deca uključena u život ili rad na ulici kao žrtve iskorišćavanja i zloupotreba. Temida: časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, 16 (1). pp. 93-112. ISSN 2406-0941

Stevanović, Ivana (2013) Harmonizacija maloletničkog krivičnog zakonodavstva i prakse u Republici Srbiji sa evropskim standardima. In: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 125-134. ISBN 978-86-83287-67-3

Stevanović, Ivana (2013) Neophodnost ustanovljavanja jedinstvenog programa aktivnosti za prevenciju nasilja među decom u Republici Srbiji. In: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija: evropska i regionalna dobra praksa. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 127-140. ISBN 978-86-83287-66-6

Stevanović, Zoran and Igrački, Jasmina (2013) Mladi i droga - između života i smrti. In: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija: evropska i regionalna dobra praksa. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 113-126. ISBN 978-86-83287-66-6

Stevanović, Zoran and Igrački, Jasmina (2013) Usklađenost primene alternativnih krivičnih sankcija u Srbiji sa evropskim standardima. In: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 297-306. ISBN 978-86-83287-67-3

V

Vujičić, Nikola (2013) Bankari ukrali državu:(Gregg Barak, Theft of Nation – Wall Street looting and federal Regulatory Colluding, Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., Lanham – Maryland, 2012). Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 4. pp. 725-728. ISSN 0352-5732

Ć

Ćopić, Sanja and Ćopić, Slobodan (2013) Suzbijanje visokotehnološkog kriminaliteta: međunarodni standardi i nacionalno zakonodavstvo Srbije. In: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 197-209. ISBN 978-86-83287-67-3

Đ

Đukanović, Anđela (2013) Regulativa Evropske unije u oblasti azila. Evropsko zakonodavstvo, XII (45-46). pp. 99-107. ISSN 1451-3188

Đukanović, Anđela (2013) Regulativa Evropske unije u oblasti iregularnih migracija. Evropsko zakonodavstvo, XII (43-44). pp. 31-42. ISSN 1451-3188

Đukanović, Anđela (2013) Zaštita ljudskih prava tražilaca azila i ilegalnih migranata - praksa Evropskog suda za ljudska prava. Međunarodni problemi, LXV (4). pp. 479-508. ISSN 0025-8555

Ž

Želeskov-Đorić, Jelena and Batrićević, Ana (2013) Application of alternative sanctions in Serbia between 2006 and 2012. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 32 (1). pp. 111-129. ISSN 0350-2694

This list was generated on Sat Jul 13 00:59:27 2024 CEST.