Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | I | J | K | M | P | R | S | T | Đ | Ž
Number of items: 43.

A

Aleksić, Jelena and Batrićević, Ana and Jovašević, Dragan and Aleksić, Zoran (2014) Trovanje životinja - veterinarsko medicinski i krivično pravni aspekti. Veterinarski glasnik, 68 (3-4). pp. 251-263. ISSN 2406-0771

B

Batanjski, Vera (2014) Oprečnost između evropskog univerzalizma i prava na intervenisanje. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (2). pp. 131-143. ISSN 0350-2694

Batanjski, Vera and Batrićević, Ana and Radovančev, Uroš and Joldžić, Vladan (2014) Ekonomski isplativa proizvodnja organske hrane. Ecologica, 74 (21). pp. 169-174. ISSN 0354-3285

Batrićević, Ana (2014) Nepreduzimanje mera zaštite životne sredine u Srbiji: pojam, značaj i državna reakcija. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 219-235. ISBN 978-86-83287-78-9

Batrićević, Ana (2014) Obavezno psihijatrijsko lečenje prestupnika u Srbiji, zakonski okviri, trenutno stanje i preporuke. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (2). pp. 89-114. ISSN 0350-2694

Batrićević, Ana and Batanjski, Vera (2014) Zaštita životinja u Srbiji: kaznenopravni i ekološki aspekti. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-79-6

Batrićević, Ana and Ilijić, Ljeposava (2014) Health Care of Prisoners as a Crime Prevention Factor: General Standards and Conditions in Serbia. In: Thematic Conference Proceedings of International Significance. Vol. 1 / International Scientific Conference "Archibald Reiss Days". Kriminalističko-policijska akademija ; Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, Beograd ; Bon, pp. 441-450. ISBN 978-86-7020-278-8

G

Glomazić, Hajdana (2014) Izveštavanje dnevne štampe o kriminalitetu: percepcija odraslih. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (1). pp. 95-108. ISSN 0350-2694

Glomazić, Hajdana (2014) Karakteristike odraslih kao faktori procene obrazovne funkcije televizije. Obrazovanje odraslih: časopis za obrazovanje odraslih i kulturu, 14 (1). pp. 45-64. ISSN 1512-8784

I

Igrački, Jasmina (2014) Delikti nasilja i društvena reakcija. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 351-365. ISBN 978-86-83287-78-9

Igrački, Jasmina (2014) Krivičnopravni i kriminološki aspekti nasilja i nasilničkog ponašanja. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (1). pp. 137-148. ISSN 0350-2694

Ilijić, Ljeposava (2014) Obrazovanje i profesionalno osposobljavanje osuđenih lica kao važan faktor redukcije recidivizma. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 52 (1). pp. 121-131. ISSN 1820-2969

Ilijić, Ljeposava (2014) Osuđeni i deprivacije: uticaj karakteristika ličnosti na intenzitet doživljavanja zatvorskih deprivacija. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-75-8

Ilijić, Ljeposava (2014) Profesionalno osposobljavanje osuđenih: stanjeu Srbiji i praksa u svijetu. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 341-350. ISBN 978-86-83287-78-9

Ilijić, Ljeposava and Jovanić, Goran (2014) Disciplinsko kažnjavanje osuđenih. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (2). pp. 163-176. ISSN 0350-2694

J

Joldžić, Vladan and Batanjski, Vera (2014) Neke mogućnosti remedijacije voda i zemljišta kao ekološko pravne obaveze. Ecologica, 21 (73). pp. 50-54. ISSN 0354-3285

K

Kabaš, Eva and Batanjski, Vera and Glasnović, Peter and Vicić, Dražen and Tanasković, Aljoša and Kuzmanović, Nevena and Lakušić, Dmitar and Šinžar-Sekulić, Jasmina (2014) Towards detecting bioclimatic niche – species distribution modelling in four maple species (Acer spp.). Acta Botanica Croatica, 73 (2). pp. 401-417. ISSN 1847-8476

Karić, Tijana and Isaković, Olivera and Mihić, Vladimir and Mihić, Ivana (2014) Procena iskustva disciplinovanja u detinjstvu - prikaz srpskog prevoda DDI-a skale. In: Vrednosti, stavovi, uloge - transgeneracijska perspektiva 2. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Novi Sad, pp. 45-60. ISBN 978-86-6065-259-3

Kolaković-Bojović, Milica (2014) Efikasnost krivičnog postupka, reforma pravosuđa i pristupni pregovori sa EU. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (2). pp. 189-201. ISSN 0350-2694

Kolaković-Bojović, Milica (2014) Zloupotreba položaja odgovornog lica: de lege lata et de lege ferenda. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 237-246. ISBN 978-86-83287-78-9

Kron, Leposava (2014) Prestup, kazna i državna reakcija: nulla poena sine culpa. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beorad, pp. 9-22. ISBN 978-86-83287-78-9

Kubiček, Andrej (2014) Diskursi o Romima u dnevnoj štampi. In: Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu. Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije ; Centar za istraživanja religije, politike i društva, Novi Sad, pp. 177-192. ISBN 978-86-6065-263-0

M

Matić Bošković, Marina (2014) Volontiranje u Evropskoj uniji. Strani pravni život, 58 (1). pp. 195-207. ISSN 2620-1127

Milićević, Milena (2014) Problemi u ponašanju i participacija dece sa cerebralnom paralizom u kućnom okruženju. Zbornik Institutta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (2). pp. 73-87. ISSN 0350-2694

Milojević, Sonja and Banjac, Sonja (2014) Specifičnosti emocionalnog života maloletnih prestupnica. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (1). pp. 29-43. ISSN 0350-2694

Milojević, Sonja and Dimitrijević, Aleksandar (2014) Empathic capacity of delinquent convicted minors. Psihologija, 47 (1). pp. 65-79. ISSN 1451-9283

P

Pavićević, Olivera (2014) Mladi kao rizična skupina. Kriminologija i socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, 22 (2). pp. 48-76. ISSN 1848-7963

Pavićević, Olivera (2014) Nasilje i kultura. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (1). pp. 75-93. ISSN 0350-2694

Pavićević, Olivera and Kron, Leposava and Maljković, Marija (2014) Novi ženski identitet u kontekstu socijalnih aberacija. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 261-274. ISBN 978-86-83287-78-9

Petrović, Boban and Međedović, Janko and Kujačić, Daliborka (2014) Tipovi ličnosti u prostoru amorala i šizotipije: empirijska evidencija sa osuđeničkog i uzorka iz opšte populacije. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (1). pp. 7-28. ISSN 0350-2694

R

Radovančev, Uroš and Batanjski, Vera and Batrićević, Ana (2014) Održiva poljoprireda. Ecologica, 21 (74). pp. 181-185. ISSN 0354-3285

S

Stepanović, Ivana (2014) Modern Technology and Challenges to Protection of the Right to Privacy. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, LXII (3). pp. 167-178. ISSN 2406-2693

Stepanović, Ivana (2014) Privatnost i nasilje u porodici. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (1). pp. 109-125. ISSN 0350-2694

Stevanović, Ivana (2014) Deca koja čekaju. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-74-1

Stevanović, Ivana (2014) Moje pravo da budem zaštićen: krivičnopravna zaštita maloletnih lica kao titulara osnovnih ljudskih prava i sloboda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-77-2

Stevanović, Ivana (2014) Novo prekršajno zakonodavstvo i položaj maloletnih učinioca prekršaja. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 101-116. ISBN 978-86-83287-78-9

Stevanović, Zoran and Igrački, Jasmina (2014) Izvršenje krivičnih sankcija institucionalnog karaktera kao državna reakcija na kriminalitet. In: Kaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet. Ministarstvo pravde Republike Srpske, Banja Luka, pp. 387-393.

T

Tešović, Olga (2014) Delo malog značaja i načelo oportuniteta krivičnog gonjenja: potreba njihovog istovremenog zakonskog regulisanja. Crimen, V (1). pp. 89-102. ISSN 2683-5800

Trgovčević, Sanja and Milićević, Milena (2014) Functional Independence as a Predictor of Social Integration of Persons with Spinal Cord Injury. In: Education and Rehabilitation of Adult Persons with Disabilities: thematic collection of international importance. Medicinski fakultet, Foča, pp. 205-217. ISBN 978-99955-733-9-3

Trgovčević, Sanja and Milićević, Milena (2014) Social Integration of Adult Persons with Spinal Cord Injury. In: Education and Rehabilitation of Adult Persons with Disabilities: thematic collection of international importance. Medicinski fakultet, Foča, pp. 175-190. ISBN 978-99955-733-9-3

Trgovčević, Sanja and Milićević, Milena and Nedović, Goran and Jovanić, Goran (2014) Health Condition and Quality of Life in Persons with Spinal Cord Injury. Iranian Journal of Public Health, 43 (9). pp. 1229-1238. ISSN 2251-6093

Đ

Đukanović, Anđela (2014) Slučaj Bristl (Brüstle)protiv Grinpisa - pravna zaštita biotehnoloških izuma u Evropskoj uniji. Evropsko zakonodavstvo, XIII (47-48). pp. 297-309. ISSN 1451-3188

Ž

Želeskov-Đorić, Jelena and Batrićević, Ana (2014) Offender Supervision in Europe - General Trends and Serbian Experience. Nauka, bezbednost, policija (2). pp. 75-94. ISSN 2620-0406

This list was generated on Fri Jul 12 22:50:47 2024 CEST.